News (Events Results)

Japan Regional Leagues 2013 [Regular Season Games]

投稿日時:2014/02/28(金) 21:05

Japan Regional Leagues 2013 held from June to November 2013.
The Leagues are composed of four regional collegiate leagues, three regional club(senior) leagues, three regional leagues(collegiate and club(senior)).
Regions where leagues are held are Hokkaido, Tohoku, Kanto, Tokai, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu.

leagues1leagues2

Result
Region League Men's Winner Women's Winner
Hokkaido Hokkaido Collegiate Leagues(19th) Hokkaido University Hokkaido University
Tohoku Tohoku Regional Leagues(20th) Tohoku University Miyagigakuin Women's University
Kanto Eastern Collegiate Leagues(26th) Waseda University Keio University
Tokai Tokai Collegiate
Leagues(22nd)
Meijo University Nanzan University
Kansai Western Collegiate Leagues(24th) Kobe University Kansaigakuin University
Chugoku,
Shikoku
Chushikoku Leagues(21st, Regional) Okayama University Ehime University
Kyushu Kyushu Leagues(22nd, Regional) Kyushu University Fukuoka University
Kanto Eastern Club Team Leagues(23rd) FALCONS MISTRAL
Tokai,
Kansai
Western Club Team Leagues(20th) ACL NLC SCHERZO
Chugoku,
Shikoku
Chusikoku Club Team Leagues(2nd) FERVIENTE CURIOUS
*Hokkaido; Hokkaido
*Tohoku; Miyagi-ken, Iwate-ken, Fukushima-ken, Niigata-ken, Tochigi-ken
*Kanto; Tokyo-to, Kanagawa-ken, Chiba-ken, Saitama-ken, Ibaraki-ken, Gunma-ken
*Tokai; Aichi-ken, Gifu-ken, Nagano-ken, Shiga-ken
*Kansai; Osaka-fu, Kyoto-fu, Hyogo-ken, Nara-ken
*Chugoku, Shikoku; Okayama-ken, Hiroshima-ken, Yamaguchi-ken, Shimane-ken, Ehime-ken, Kagawa-ken, Tokushima-ken, Kochi-ken
*Kyushu; Fukuoka-ken, Oita-ken, Okinawa-ken

 Link; Japan Regional Leagues Web-page 1988-2013 (Japanese)


Hokkaido Collegiate Leagues(19th)
Men's FinalWomen's Final
Final(Men's):
Hokkaido University  9-4  Hokusei Gakuen University
Final(Women's):
Hokkaido University  10-9  Fuji Women's University
Date: 14. Oct. 2013
Venue: Maruyama Stadium, Sapporo-shi, Hokkaido
Report(Japanese):
Link; Men's Game
Link; Women's Game

Tohoku Regional Leagues(20th)
Men's FinalWomen's Final
Final(Men's):
Tohoku University  9-6  Iwate University
Final(Women's):
Miyagi Gakuin Women's University  8-6  Tohoku University
Date: 27. Oct. 2013
Venue: Tagajo Field, Tagajo-shi, Miyagi-ken
Report(Japanese):
Link; Men's Game
Link; Women's Game

Eastern Collegiate Leagues(26th)
Men's FinalWomen's Final
Final(Men's):
Waseda University  12-6  Meiji University
Final(Women's):
Keio University  13-3  Rikkyo University
Date: 16. Nov. 2013
Venue: Komazawa Olympic Park 2nd Field, Setagaya-ku, Tokyo-to
Report(Japanese):
Link; Men's Game
Link; Women's Game

Tokai Collegiate Leagues(22nd)
Men'sFinalWomen's Final
Final(Men's):
Meijo University  7-5  Nanzan University
Final(Women's):
Nanzan University  10-7  Nagoya University
Date: 4. Nov. 2013
Venue: Mizuho North Athletic Stadium, Nagoya-shi, Aichi-ken
Report(Japanese):
Link; Men's Game
Link; Women's Game

Western Collegiate Leagues(24th)
Men's FinalWomen's Final
Final(Men's):
Kobe University  7-4  Ritsumeikan University
Final(Women's):
Kansaigakuin University  11-7  Doshisha University
Date: 9. Nov. 2013
Venue: Takaragaike Field, Kyoto-shi, Kyoto-fu
Report(Japanese):
Link; Men's Game
Link; Women's Game

Chushikoku Leagues(21st, Regional)
Men's FinalWomen's Final
Final(Men's):
Okayama University  18-10  The University of Tokushima
Final(Women's):
Ehime University  9-7  Okayama University
Date: 2. Nov. 2013
Venue: Hiroshima Kouiki Kouen 2nd Field
Report(Japanese):
Link; Men's Game
Link; Women's Game

Kyushu Leagues(22nd, Regional)
Men's FinalClosing Ceremony
Final(Men's):
Kyusyu University  8-5  Seinan Gakuin University
Final(Women's):
Fukuoka University  11-7  Fukuoka Jo Gakuin University
Date: 2. Nov. 2013
Venue: Kasuga Field, Kasuga-shi, Fukuoka-ken
Report(Japanese):
Link; Final Game (Men's & Women's)

Eastern Club Team Leagues(23rd)
Men's Last GameWomen's Final
Last Game(Men's):  *Men's league doesn't held playoff
ADVANCE-HANGLOOSE  16-2  Tokyo Lacrosse Club  *League Winner is FALCONS
Final(Women's):
MISTRAL  10-6  FUSION
Date: 20. Oct. 2013
Venue: Ajinomoto Western Athletic Stadium, Chofu-shi, Tokyo-to
Report(Japanese):
Link; Closing Ceremony
Link; Women's Game

Western Club Team Leagues(20th)
Final(Men's):
ACL  13-8  OPEC VORTEX
Final(Women's):
NLC SCHERZO  8-1  CACTUS
Date: 19. Oct. 2013
Venue: Tsurumi Stadium, Osaka-shi, Osaka-fu

Chusikoku Club Team Leagues(2nd)
Closing CeremonyWomen's Final
Final(Men's):
FERVIENTE  7-6  BARBARIAN LGHTS
Final(Women's):
CURIOUS  12-11  CEREJA
Date: 14. Oct. 2013
Venue: Kure Sports Center Field, Kure-shi, Hiroshima-ken
Report(Japanese):
Link; Closing Ceremony
Link; Women's Game